Standart Test ve Protokoller

Care Oyun Akademisi'nde değerlendirme ve uygulamalarda kullandığımız, dünyaca güvenilirlikleri kanıtlanmış test ve protokoller çocuklarımızın gelişimini en yüksek seviyede desteklemek ve doğru değerlendirmeler yapabilmek adına son derece faydalı olmaktadır. Yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre farklılaşan bu testler ve protokoller ile çalışmalarımızı bilimsel alt yapı üzerine kuruyor ve bu sayede sonuçlarımızı sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliyoruz.

Merkezimizde uyguladığımız test ve protokoller şunlardır:

Untitled Document

ILs Metodu: Dinleme, Denge ve Görsel Kombinasyonu
Peabody Developmental Motor Scales (PDMS-II)

Peabody Resim Kelime Testi
Quick Neurological Screening Test (QNST-II)
Bender Visual - Motor Gestalt Test Second Edition (Bender-Gestalt II)
Bayley III Testi
Denver II Gelişimsel Tarama Testi
Gessel
Frostig
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
Cattel 2 A
Stanford - Binet Zeka Ölçeği
Porentus Labirentleri
Good Enough - Harris Bir İnsan Çiz Testi
Wechesler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-r)
Benton Görsel Bellek Testi
Burdon Dikkat Testi
Ravenstandart Progresif Matrisler TestiILs Metodu: Dinleme, Denge ve Görsel Kombinasyonu

Kulak-Burun-Boğaz uzmanı olan Dr. Alfred Tomatis, öğrenme bozukluğu tedavisinde dünyanın dört bir yanında yaygın olarak kullan işitsel tekniklere öncülük etti. Bu tekniklerin çoğu, sesleriyle problem yaşayan müzisyen ve şarkıcılar için geliştirildi. Tomatis, bu teknikleri müzisyenlerin çocuklarına uyguladığında, çocukların akademik becerilerindeki (hafıza, odaklanma ve dikkat süresindeki gelişmeleri de içeren) ve posturlerini (duruşlarını) ve denge ve koordinasyonlarındaki olumlu etkilerini gözlemledi. Beynin nöroplastisitesi (beynin değişme ve uyum sağlama becerisi) daha henüz bilinmediği zamanlarda; Dr. Tomatis, filtrelenmiş müzik (müziğin belli frenkans aralıklarının kaldırılması veya ön plana çıkarılması yoluyla) ve geçiş (gating) olarak bilinen müzik tonunun ve ses yüksekliğinin ani ve rastgele olarak değiştirilmesiyle, işitsel işlemlemenin (auditory processing) beyin sapı ve beyin fonksiyonlarıyla yeniden eğitilebileceğini ve geliştirilecebileceğini farketti. Kulaklar ve gözler, bir çok insanın algılabildiğinden çok daha fazla birlikte çalışırlar: İçkulaktaki vestibular sistem, göz hareketini kontrol eden sinirsel yapılara sinyal gönderir. Bunun bir örneği, insanın beklenmedik bir ses duyduğu anda gözlerinin sesin geldiği yöne doğru bakmasıdır. Okuma, göz ve kulakların aynı anda ve birlikte çalışmaları ile gerçekleşir. Gözlerimiz bir harften diğerine geçerken, kulaklarımız her harfi sese çevirir. Vestibular sistem göz hareketlerini koordine eder ve göz hareketi ve ses kodlamasının eş zamanlılığına yardımcı olur. Kulağın; harfi veya ses sembolünü, grup seslerini hecelere, heceleri kelimelere, kelimeleri söz gruplarına, söz gruplarını cümlelere düzgün olarak kodlaması gerekir. Kulağın diğer bir ek ve önemli görevi bu sesleri doğru ve sırasıyla gruplamasıdır. Örnek olarak tepsi kelimesini ele alalım. Eğer doğru ve sırasıyla gruplama gerçekleşmezse ‘tepsi’ yerine ‘tespi’ şeklinde aynı ses farklı sıralama gerçekleşmiş olur.

Listenin Başına Dön

 

Peabody Developmental Motor Scales, (PDMS-II)

Doğumdan 5 yaşına kadar olan çocukların kaba ve ince motor becerilerini ve bu becerilerle ilişkilendirilen altı farklı alandaki alt testleri vardır. Bu alt testler; çocuğun çevresel uyaranlara otomatik cevablar olan Refleksleri (doğumdan 11 aylığa kadar), yerçekimine karşı Dengeyi devam ettirebilme, emekleme, yürüme, koşma, hoplama ve ileriye zıplama vb. Hareket becerilerini (lokomotor hareketler), topu yakalama,atma, vurma vb. nesneleri Yönlendirebilme becerilerini (12 aydan büyüklerde), ellerini kullanabilme bir nesneyi Tutabilme ve her iki elini birarada kullanabilme becerierini, karmaşık el-göz koordinasyonu sağlıyan görsel-motor bütünleşme, Görsel Algı becerilerini ayrı ayrı ölçer. Bu test bebeklik ve erken çocukluk döneminin motor becerilerini ve bu becerilerle ilişkilendirilen gelişimi değerlendiren ve ölçen güvenilir bir testtir.

Listenin Başına Dön

 

Peabody Resim Kelime Testi

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Sorulan karta verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Gelişim Testidir. 2,5-18 yaş aralığında bireysel olarak uygulanmaktadır. Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.

Listenin Başına Dön

 

Quick Neurological Screening Test, (QNST-II)

5 yaşından genç erişkinliğe kadar olan çocuklarda kullanılmak üzere düzenlenmiş olan test, öğrenme güçlükleri ile ilişkilendirilen, sinir sistemi yapılanmasındaki yetersizlikleri belirliyor. Uygulama Süresi 20-30 dakika.

Listenin Başına Dön

 

Bender Visual-Motor Gestalt Test, Second Edition (Bender–Gestalt II)

Çocuğun gelişimi ve nöropsikolojik işlevselliği alanlarında yorumlayıcı bilgiler veren, dil gelişimi ve yönetim fonksiyonlarının gelişimini büyük ölçüde etkileyen görsel-motor algı sının olgunlaşma düzeyini belirleyen tarama testidir.

Listenin Başına Dön

 

Bayley III Testi

Bayley III Gelişimsel Tarama Testi, 2 ay-3.5 yaş aralığındaki bebek ve çocuklara uygulanan gelişim tarama testidir. Bayley testi bebeklerin gelişiminde gerilik olup olmadığını saptamak için uygulanır.

Test, gelişimsel gecikmesi olan 3.5 yaş üzeri çocuklarda da çocukların gelişimsel yaşlarını saptamada kullanılmaktadır. Özellikle prematüre doğan ve riskli bebeklerin takibi açısından önemlidir. Bayley Testi aracılığı ile zihinsel, alıcı ve ifade edici dil, kaba-ince motor, davranışsal duygusal seviyeleri hakkında değerlendirmeler yapılır.

Özetle, test, bebeklerin ve çocukların zihinsel ve motor gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişiminin de takibini sağlamaktadır. Riskli doğanlarda ve prematüre bebeklerde gelişimi takip etme ve yaşıtlarını yakalamada doğru yönlendirme açısından özellikle kullanılmaktadır.

Listenin Başına Dön

 

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

4 Ana gelişim alanı hakkında bize ayrıntılı bilgi vermektedir.

Dil gelişimi: Dil gelişimi ile zeka rasında çok sıkı bir ilişki olduğu uzmanlar tarafında sıklıkla söylenmektedir. Dil gelişimin temellerinin atıldığı ve konuşmanın en hızlı geliştiği dönemdir çocukluk.

Kişisel Sosyal gelişim: Kişisel sosyal gelişim özellikle çocuğun kendini ifade etmesi ve toplum içerisinde kendi kimliğini ve kişiliğini uygun bir şekilde ortaya koyması olarak tanımlanmaktadır.

İnce-Kaba motor gelişim: Öz bakım becerileri dediğimiz ve fiziksel beceriler dediğimiz yetenekleri kapsamaktadır. Çocuğun yürümesi, tutması, koşması, merdiven çıkmasına, yemek yemesi, tuvaletini yapması, üstünü giyinmesi vb. yetenekleri kazanıp kazanmadığını ölçmektedir.

Listenin Başına Dön

 

Gessel

Görsel algı gelişimini ölçmek üzere hazırlanmış bir testtir. Testin uygulanmasında zaman sınırlaması yoktur. 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibaret olup her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

Listenin Başına Dön

 

Frostig

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler. Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar.

Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

Görsel Algılama Beş Alanda İncelenmiştir:

El-Göz Koordinasyonu
Şekil-Zemin Ayırımı
Algılama Sabitliği
Mekanla Konumun Algılanması
Mekan İlişkilerinin Algılanması

Listenin Başına Dön

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.

Listenin Başına Dön

 

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır.

Listenin Başına Dön

 

Cattel 2 a

Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirimiş zeka-performans testidir ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Yaş gruplarına göre üç forma ayrılır. 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Listenin Başına Dön

 

Stanford-Binet Zeka Ölçeği

Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir: Sözel yargılama, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellek.

Listenin Başına Dön

 

Poretus Labirentleri

Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir.12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır. 7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır..

Listenin Başına Dön

 

Good Enough – Harris Bir insan Çiz Testi

Zeka-performans testidir. 7,8 ve 9 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilir. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur. Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen testin iki alt testi vardır.

Listenin Başına Dön

 

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği(WISC-r)

İlk kez Wechsler-Bellevue'nin çocuklara uygun hale getirilmesiyle 1950 yılında yayımlanmıştır. Amerikan standardizasyonu (WISC-R) 1974'de yayımlanmıştır.6-16 yaş arası bireylere uygulanabilmektedir. Sözel ve performans olmak üzere iki bölüm ve alt testlerden oluşmaktadır. Ayrıca sayı dizileri ve labirentler olmak üzere iki tamamlayıcı alt test daha bulunmaktadır. Türkçe uyarlaması ve standardizasyon çalışması tamamlanmıştır.

Listenin Başına Dön

 

Benton Görsel Bellek Testi

Kısa süreli bellek kaybını ölçen test Benton.A.L tarafından 1974 yılında geliştirilmiştir. Görsel birleştirme, görsel algılama ve hatırlamayı değerlendiren test 10 karttan oluşmakta ve C, D ,E formları bulunmaktadır. Kartlar bireye belirli sürelerle gösterilip kaldırıldıktan sonra bireyin bunları çizmesi istenir.

Listenin Başına Dön

 

Burdon Dikkat Testi

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir. Burdon testi 10-20 yaş aralığındakilere uygulanır.

Listenin Başına Dön

 

Raven Standart Progresif Matrisler Testi

Görsel-mekansal algılama, kategori değiştirebilme, çalışma belleği, soyutlama, irdeleme ve genel yeteneğini ölçen bir testtir.
Listenin Başına Dön